شماره تماس : 08 - 04134329806

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی

تبریز ، شهرک صتعتی شهید سلیمی ، شرکت عسل ترابر آذربایجان

08 - 04134329806

ساعت 8 تا 18 عصر به جز ایام تعطیل

دفتر شبستر

شبستر ، جاده دیزج خلیل ، واحد حمل و نقل کشت و صنعت آذربایجان

04142458516-19

ساعت 8 تا 18 عصر به جز ایام تعطیل